Reklaman d

Všeobecná ustanovení:

Reklamaní ád popisuje bnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamaním ádem a  Obchodními podmínkami ješt ped objednáním (zakoupením) zboí. Pevzetím zboí od prodávajícího (pepravce) souhlasí kupující s uvedeným Reklamaním ádem a Obchodními podmínkami naší firmy. Jako doklad o záruce (záruní list) je vystaven ke kadému zakoupenému zboí nákupní doklad se všemi potebnými údaji pro uplatnní záruky.

 

DÉLKA ZÁRUKY:
Záruní doba zaíná bet dnem pevzetí zboí kupujícím. Zákonná záruní doba je obecn 24 msíc, pokud není ivotnost daná povahou výrobku kratší. Výjimku me tvoit zboí prodávané se slevou. Na sluby je poskytována záruní doba 6 msíc. V rámci zákonné záruní lhty se reklamace ídí zákonem .  40/1964 Sb. obanského zákoníku v platném znní, s pihlédnutím k tomuto reklamanímu ádu.

VRÁCENÍ ZBOÍ:

  • veškeré zboí zakoupené v našem internetovém obchod mete vrátit do 14 dn od jeho pevzetí
  • zboí nám zašlete jako cenný balík (nikoliv jako dobírku) na naši fakturaní adresu a to vetn kopie prodejního dokladu a ádn vyplnného reklamaního lístku
  • bude-li zboí vetn originální visaky a obalu v poádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotebení i poškození, obratem zasíláme kupní cenu zboí na Vámi zadaný úet
  • náklady na poštovné, spojené s vrácením zboí nese zákazník


VRÁCENÍ PENZ:
Došlo-li k zakoupení zboí, u kterého vzniká nárok na vrácení penz, k nákupu prostednictvím dálkové komunikace bude na bankovní úet písemn udaný kupujícím zaslána do 30 dn po fyzickém obdrení zboí, ástka za zboí v hodnot uvedené na prodejním dokladu. Odstoupením od smlouvy dle zákona . 367/2000 ze dne 14. záí 2000 nevzniká nárok na vrácení penz za pepravu zboí ke kupujícímu.

NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:

  • opotebování zboí z povahy produktu bného uívání a opotebování asem
  • škody na zboí z neobvyklého pouívání nebo škody zavinné uivatelem (nevhodný zpsob praní, atd.)
  • na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboí, provedením neschválených úprav
  • zanedbáním pée o zboí, jeho pouíváním v rozporu s úelem, ke kterému bylo ureno nebo v rozporu s návodem k pouit

ZÁRUNÍ PODMÍNKY:
Záruní podmínky na zboí se ídí Reklamaním ádem prodávajícího a platnými právními pedpisy R. Jako záruní list slouí nákupní doklad. Kupující je povinen bezprostedn pi dodání pekontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávnn odmítnout pevzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od pepravce pevezme, je nezbytné poškození popsat v pedávacím protokolu pepravce a poít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci  je nutné zaslat poštou na fakturaní adresu .  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboí, podrobný popis závady a dostatené kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemonna identifikace závady i pvodu zboí a reklamace neme být vyízena. Kupující doloí platnost záruky pedloením nákupního dokladu, pípadn dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboí ji reklamováno. 

VYÍZENÍ REKLAMACE:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboí opraveno. Pokud není oprava moná a povaha vady nebrání obvyklému uívání, me prodávající dohodnout s kupujícím pimenou slevu z ceny zboí. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby vc mohla být ádn uívána jako vc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výmnu vadného zboí za zboí se stejnými, nebo podobnými uitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Prodávající vyizuje reklamace bez zbyteného odkladu, maximáln do 30 dní od data následujícího po uplatnní reklamace kupujícím.
Po vyízení oprávnné reklamace se záruní doba prodluuje o dobu trvání reklamace.
V pípad neoprávnné reklamace se záruní doba neprodluuje. Pokud byla reklamace vyízena výmnou, je další pípadná reklamace povaována za první, se záruní dobou která dle platných smrnic zaíná bet dnem vyízení reklamace. Byla-li reklamace shledána neoprávnnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude útována dle dohody. Pokud byla reklamace zaslána pepravní slubou, bude po vyízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatoval-li kupující reklamaci osobn, vyízená reklamace bude k vyzvednutí v míst reklamace. V pípad nevyzvednutí reklamovaného zboí do 60ti dn od data podání reklamace je prodávající, dle §656 obanského zákoníku, oprávnn útovat pi výdeji reklamace ástku za uskladnní od data vyízení reklamace v hodnot 10,-K/den. Pokud kupující nevyzvedne zboí ani do šesti msíc po této lht, je prodávající oprávnn, ve smyslu Obanského zákoníku, pedat zboí do komisního prodeje.


Tento reklamaní ád je k dispozici ve všech prodejnách  IN-SPIRACE  nebo jako dokument na www.in-spirace.eu 
"KRSA BAREV" - filmov ukzka z mimodn vstavy hedvb

Lucie Bl na autorsk vstav "Krsa barev".

Nvrhka Irena ikulov v poadu
"SAMA DOMA",
"POKR"

v asopise: "VNOCE VYJMENM ENM 2021"

v knize: "VJIMEN ENY"

v asopise:
"Mdn trendy"
,
"Tdenku 5+2"

IVNOSTNK ROKU 2007
2. msto kraj Vysoina

"VYSOINA - regionln produkt" Certifikt udlen Regionlnm environmentlnm centrem esk republiky a agenturou ZERA, o.s. 2008

(pro zobrazen kliknte na zvraznn)