Citty o md

"ena je jako kniha, a dobrá i špatná, musí se nejdíve líbit titulním listem. eny mají tedy docela pravdu, e vnují tolik pée svému oblieji a šatu, protoe jedin tak mohou dosáhnout toho, e mui, kteí se z rozhodnutí pírody nenarodili jako slepí, dostanou chu je íst."

"Šaty mají být tak tsné, aby bylo vidt, e jde o enu, ale pece jen tak volné, aby bylo vidt, e jde o dámu."

"Móda je kolísání mezi touhou nosit to, co všechny ostatní, a touhou nosit nco, co nemá ádná jiná ."

"Odv vznikl z touhy zakrýt nkteré ásti tla proto, aby jiné byly zámrn zdraznny."

"Na lovku má být všechno krásné. I tvá, i odv, i duše, i myšlení."

"Dámský svetr padne dobe tehdy, kdy mui pestávají dýchat."

"Odv je jaksi tlem tla a lze z nho usuzovat povahu lovka."

"ena neodkládá nikdy na zítek to, co si me obléci dnes."

"Dáma nikdy nenosí šaty. Dovolí šatm, aby jí byly nošeny."

"ena je dokonalá teprve s dokonale obleeným muem."

"Módou nazýváme snahu civilist o uniformitu."

"ena, která se zdobí, plní jen svou povinnost."

"Šaty dlají lovka."

 

"Lidé by nemli zapomínat, e kadý z nich je originál."

 

"Re je vdy krásná, vdy dokonalá a vdy promnlivá. Takoví jsme i my. 
 Vdy jsme dokonalí, vdy jsme krásní a neustále se mníme."

 

"Krása eny není v obleení, které nosí, postav, kterou má, ani v úprav jejich vlas. Krása eny musí být vidt v jejich oích, protoe to jsou dvee do srdce, místa, kde sídlí láska."

 

 Zásady úspšné eny:
"Snate se vypadat vdy, jako stoprocentní ena, chovejte se, jako dáma, myslete, jako mu a dete, jako k. Pak je úspch zaruen."

 

"Dlat snadno to, co je obtíné pro druhé, je talent.
Dlat to, co je obtíné talentu, je dílo génia." 

 

"Úspch je cesta, ne cíl." 

 

"innost vdycky vyvolává inspiraci." 

 

 

 

                                 "NÁPADY NEPOMOHOU, KDY S NIMI NEPRACUJEŠ!"